V rámci revízie regálov sa vykonáva kontrola nosnej konštrukcie a kontrola spôsobu užívania regálov:

Kontrola nosnej konštrukcie zahŕňa overenie:

 • kotevných skrutiek, ich polohy, utiahnutia, kontaktu s podlahou a iného prípadného porušenia, spojovacích prvkov a ich funkčnosti.
 • zvarov – vizuálne.
 • pretvorenia stĺpov (vybočenie lokálne, vybočenie nosných rámov), rozsiahlych, alebo nadmerných pretvorení nosníkov regálov.
 • funkčnosti stužidiel a ich rozmiestnenia podľa dokumentácie.
 • stavu podlahy, do ktorej je regál ukotvený a vplyvu prípadného porušenia podlahy na užívanie regálov, korózie a inej deteriorácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť nosnosť regálov.

 

Kontrola užívania regálov zahŕňa overenie:

 • označenia nosnosti
 • označenie kontrolných prostriedkov (označenie rohov stĺpov
 • preťaženia regálov alebo skladovania nevhodného tovaru/materiálu
 • správnosti ukladania a typu paliet pre daný typ regál
 • porušenie samotných paliet a uloženia
 • voľného pohybu okolo regálov, osvetlenia a starostlivosti

 

Počas revízie regálov sa vyplní kontrolný formulár a vypracuje sa zoznam závad,

ktoré sa majúdo termínu dohodnutého s prevádzkovateľom, odstrániť.

 

Podľa rozsahu a závažnosti zistených nedostatkov sa regál zatriedi podľa nasledovných tried: havarijný,         

                                                                                                                                        nebezpečný,

                                                                                                                                        výstražný,

                                                                                                                                        prijateľný.